Kozma Orsi: “Azon izgultam, nehogy elnevessem magam”